«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №22 орта мектебі» ММ
Біздің мақтанышымыз
Image
Мектеп формасы
Image
Конкурс
Image
1 сыныпқа қабылдау

Назар аударыңыздар!

2021-2022 оқужылына 1 сыныпқабалалардықабылдау

 

2021 жылғы 1 сәуір мен 1 тамызаралығында 6 жастағы балаларды және ағымдағы күнтізбелік жылы алтыжасқа толатын балаларды орыстілінде оқытатын 1 сыныпқа қабылдау жүргізіледі.

1сыныпқа жазылуэлектрондытүрдежүргізіледі. Олүшін «SAKURA: электрондықмектеп» ЭС арқылықызметтіпайдалануқажет.

Өтініштерді қабылдау кезеңі 2021 жылғы 1 сәуірден 1 тамызға дейін жүзеге асырылады.

Электрондықөтініш беру үшін қажет:

1.Көрсетілетінқызметтіалушыныңата-анасының (немесеөзге де заңдыөкілдерінің) бірініңбайланысдеректерінтолтыру.

2.Ата-ана мен бала туралымәліметтердікелесіқұжаттардыңэлектрондыкөшірмесіментолтырыңыз:

  • дәрігерліккәсіби-консультациялыққорытынды (ф – 026у-3 денсаулықпаспортынегізіндетіркелгенжерібойыншаемханадаберіледі);
  • көрсетілетінқызметтіалушыныңцифрлықфотосуреті;
  • педагогикалық-медициналық-психологиялықкомиссияныңқорытындысы (болған жағдайда).
  1. Тұрғылықтыжерібойыншамектептаңдаңыз.
  2. Қабылдаунәтижесітуралыхабарламанысізгеқалайыңғайлыалукеректігінкөрсету: SMS, Е-mailарқылынемесеекеуі де. Мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінөтініштіқабылдаутуралыхабарламаныалғаннанкейін 5 күнішіндеқұжаттардытапсыруүшінмектепкекелуқажет.

 

Мектепкежүгінгенкездебаланыңзаңды өкілі қажетті құжаттарды ұсынады:

  1. Баланыңзаңдыөкілдеріненөтініш (құжаттардыңтолықпакетінтапсырукезіндежазылады) (сәйкестендіруүшінөзіменбіргежекебасынкуәландыратынқұжатыболуытиіс).
  2. Дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды-Ф-026/у-3.
  3. Профилактикалықегулеркартасы – Ф-063/у.
  4. Көлемі 3х4 см фотосурет 2 дана.

Құжаттартолықпакетпенұсынылады.

Құжаттардықабылдаудан бас тартуүшіннегізболуымүмкін:
1) жоғарыдасанамаланғанқұжаттартоптамасынтолықұсынбау;

2) құжаттардаанықемеснемесебұрмаланғанфактілердің (мәліметтердің) анықталуы;

3) көрсетілетінқызметтіалушыныңұсынылғанқұжаттарыныңсәйкескелмеуі;

4) сынып-жиынтықтардыңтолыпкетуі.

 

Мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынанүзінді
«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімберудіңжалпыбілімберетіноқубағдарламаларыніскеасыратынбілім беру ұйымдарынаоқуғақабылдаудыңүлгілікқағидаларынбекітутуралы» ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің2018 жылғы 12 қазандағы №564 бұйрығыменбекітілген (енгізілгенөзгерістеріменжәнетолықтыруларымен 2020 жылғы 24 маусымдағы №264)«Бастауыш, негізгіжәнежалпы орта білімберудіңжалпыбілімберетінбағдарламаларыбойыншаоқытуүшінведомстволықбағыныстылығынақарамастан, білім беру ұйымдарынақұжаттарқабылдаужәне оқуға қабылдау»

Хабарландыру

Коронавирус

 

Пайдалы ресурстар