«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №22 орта мектебі» ММ
Біздің мақтанышымыз
Image
Мектеп формасы
Image
Школьные новости

Мұздағықауіпсіздік

Мұздағықауіпсіздік

 

​Жақынарада қысмезгілі келіп, барлық су нысандарыжұқамұзбенжабылады. Мұзаязды үздіксіз күндер болғаннан кейінғанақатаяды. Мұз беріктігініңжоғалуынаалып келетін,қысқамерзімдіжылымаулар–өте қауіпті. Барлық адамдар су қоймаларындағы қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидаларымен таныс болса да, олардың барлығы сақталмайды. Бұл адамдар коньки тебуге, хоккей таяқшаларын сынауға, шұңқырдың үстінде қарғымен отыруға, яғни жолды қысқартуға ,одан шығатын салдары туралы ойламастан, су айдынынан батыл өту үшін мұз алаңдарына шығады.  Статистикалық мәліметтерге сәйкес, қыс мезгілінде суайдындарында қаза болған адамдар –ер адам-балықшылар, қараусыз қалған балалар, сондай-ақ құтқарушылар кеңестерін елемей, қатпаған, боранды және берік емес мұзға шығатын адамдар болып табылады. Мұзтұрақтыаязғадейінмықтыемес. Кешкінемесетүнгісуықпенбекітілген мұз, аз жүктемегетөтепбере алуы мүмкін,бірақкүндіз, оларқылыағыпжатқанерігенсулардан тез қызып, кеуектіжәнеөтеәлсізболады. Бірадамүшінмұздыңқауіпсізқалыңдығы-7 см құрайды, жаяуөткелжасауүшінмұздыңқауіпсіз қалыңдығы-15 см жәнеоданкөп, автомобильдердіңөтуіүшінмұздыңқауіпсізқалыңдығы - 30 см кем емес.

Қайғылы оқиғалар болмауы үшін, мұзүстіндегіқауіпсіздікережелерінсақтауқажет:

- қандай жағдай болмасын, қараңғы уақытта көріну нашар болған жағдайда (тұман, жаңбыр, қар жауу)мұзға шығуға болмайды;

- өзен арқылы өту кезінде мұз өткелдерін пайдалану қажет;

-мұздыңберіктігінаяқтыңсоққысыментексеругеболмайды. Егерқаттызатпеннемесешаңғытаяқшасыменбіріншікүштісоққыданкейін аз болса да су көрінсе, жүктемеүлкеналаңғабөлінуіүшінмұзданаяқтыалмайжәнеолардыиықенінеқойып, тез арадаөзініңізіменжағағақарай жүру керек;

-су қоймасынмәжбүрлітүрдеөтукезіндеарылғансоқпақтардыұстанунемесешаңғыарқылыжүруқауіпсіз;

- су айдынынантоппенөткенкездебір-бірінен 5-6 метр қашықтықтысақтауқажет.

Мұз астына түсіп кетсеңіз, өзіңізді қалай құтқарасыз:

- үрейгетүспеңіз, мұздыңжұқажиегінебарлықдененітегістеугеболмайды.;

- басыңызды су үстіненмүмкіндігіншежоғарыұстаңыз;

-жербетіндеқалып, басыменмұзастынатүсіпқалмауүшінқолыңыздыкеңжайыпқойыңыз;

-  рюкзак, ауыраяқкиім сияқтыартықкиімненқұтылыңыз;

- қатты қимыл жасамай, қатты мұзға қарайжербетінешығуғатырысыңыз;

- қауіпті жерден келген жерге барып, көмекке шақырыңыз;

- қауіпсіз жергежеткенсоңдымқылкиімдішешіп, құрғатыңыз, ыстықшайішіп,дәрігердішақырыңыз.

Пайдалы ресурстар